شرح وظایف کمیته مدیریت استراتژیک

شرح وظایف کمیته مدیریت استراتژیک و بهره وری و اصلاح و ارتقاء فرایندها

1-       تعيين اهداف بلند مدت

2-       تدوين استراتژي ها

3-       تدوين اهداف كمي

4-       تهيه برنامه عملياتي

5-       اصلاح روشها و رويه هاي مورد عمل د ستگاه

6-       احصاء و شناسائي روشها و رويه هاي مورد عمل دستگاه با اولويت روش ها و رويه هاي مرتبط با ارباب رجوع

7-       مستندسازي روشها و رويه هاي مورد عمل با رعايت اصول مستندسازي (تنظيم نمودار گردش جريان امور همراه با مشخص نمودن چگونگی

8-     نقد و بررسي علمي روشها و رويه هاي مستند با همكاري متخصصين طراحي سيستمها و روشها، واحدهاي تخصصي و  اجرايي و مشخص نمودن مراحل زائد، تكراري ،غيرمنطبق با   اهداف سازماني و اصول علمي

9-     اقدام در جهت طراحي روشها و رويه هاي مناسب (اصلاح و ساده سازي روشها و رويه هاي مورد عمل) با تأكيد بر خودكارسازي عمليات و كم كردن مراحل گردش كار و دخالت پرسنل     بخش در انجام امور

10-     مستندسازي روشها و رويه هاي جديد و آموزش مجريان در مورد اجراي آنها و تلاش در جهت حذف بقاياي عملياتي و فرهنگ سازماني روشها و رويه هاي سابق

11-    تهيه ، تنظيم و استقرار نظام كنترل پروژه و نظارت و راهبري طرحهاي اصلاح روشها و رويه هاي دستگاه كه از طريق  واحدهاي تخصصي و يا مؤسسات مشاوره اجرا مي گرد.

12-      برنامه ريزي براي آموزش كارشناسان و مجريان اصلاح روش ها و آموزش اجراي روشهاي اصلاح شده

13-      برنامه ريزي براي استقرار نظام مديريت كيفيت و تضمين كيفيت ارائه خدمات در دستگاه اجرائي

  تبصره – كميته مذكور موظف است كليه برنامه هاي تهيه شده و پيشنهادات در چهارچوب وظايف خود را براي بررسي و اتخاذ تصميم به شورای رؤسای کمیته های تخصصی ارائه نماید.

 

صفحه اصلی دانشگاه * نقشه سایت * ارتباط با ما
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2017 dums.ac.ir... All Rights Reserved